Straatnamen

Mauritsweg
De weg is genoemd naar de tweede hoofdonderwijzer van de school aan de Nieuweweg in Noordwolde Zuid. Oorspronkelijk zou deze weg worden genoemd naar het eerste schoolhoofd. Maar omdat deze slechts twee jaar in functie was geweest aan deze school en de heer Maurits jarenlang, werd tijdens de raadszitting in 1948 de weg naar hem vernoemd.

Joh Mooijstraat
Genoemd naar Johannes Mooij. Johannes Mooij geboren in Noordwolde Zuid is bijna een halve eeuw raadslid geweest in de gemeente Weststellingwerf. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door zijn strijd tegen de armoede en het opkomen voor de sociaal zwakkeren. Na zijn dood benoemd tot ereburger van Weststellingwerf.

Puntersweg
Waarschijnlijk genoemd naar de familie Punter die daar heeft gewoond.

Zuiderweg
Weg ten Zuiden van Noordwolde

Scheidingsweg West
Scheiding tussen het dorp Noordwolde en de eigendommen van de Maatschappij van Weldadigheid. Vroeger ook wel Scheidssloot genoemd.

Westvierdeparten
De eigenaars van het veen, dat in deze buurt werd gegraven moesten om van de toenmalige vaart gebruik te mogen maken (om hun turf af te kunnen voeren) een vierde part afstaan aan de eigenaars van wat men dan noemt de Kolonievaart.

Oostvierdeparten
Zie Westvierdeparten.

Lombokweg
Lombok is een van de kleine Soenda-eilanden in Indonesiƫ. Het eiland werd bekend uit de militaire expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger dat daar naar toe was gegaan in 1894, om een einde te maken aan de heerschappij van de Balinezen. De weg dankt haar naam aan het feit dat omstreeks het jaar 1894 daar door een aantal jonge mannen een stevig robbertje werd gevochten. Waarom men op de vuist ging is niet meer na te gaan. Na afloop van de knokpartij, bij het afdrinken van de ruzie zei iemand: 'Het lijkt hier Lombok wel' want de strijd daar was het gesprek van de dag in ons land. Vanaf die dag droeg het buurtje da naam Lombok. Nu vastgelegd in een wegnaam.

Hooglandse weg
Deze weg is waarschijnlijk vernoemd naar een familie Hoogland die daar vroeger heeft gewoond.

Nieuweweg
Deze weg naar Frederiksoord werd pas in 1870 bestraat. Daarvoor voerden slechts onbegaanbare zandwegen richting Steenwijk. Dat dan ook beter via Peperga (de weg daar werd in 1861 aangelegd) bereikbaar was.

Pastorieweg
Pastorie is een plaats waar een pastoor of predikant woont.

Oosterseveldweg
Deze weg ontstond tijdens de ruilverkaveling van dit gebied. Loopt van de Nieuweweg naar de grensweg. Genoemd naar het Oosterseveld, waar aan zandpaadjes tientallen meest kleine boerderijtjes stonden en waar, evenals in het westerseveld vele plaggenhutten tot woonplaats gediend hebben.

Vallaatweg
Vallaat is een sluis. Deze weg die in de jaren dertig gereed kwam als zandpad werd genoemd naar het sluisje dat nu nog aanwezig is in de Oostvierdeparten, en werd gebruikt toen hier nog een turfvaart liep.

Grensweg
De grens tussen de dorpen Noordwolde en Boyl. Verbindingsweg in het zogenaamde Oosterseveld tussen Dwarsvaart/Alteveersweg en de Oostvierdeparten.

Elsweg
Genoemd naar de vele Elsenbomen die hier stonden.