Agenda algemene ledenvergadering Plaatselijk belang Noordwolde-zuid

Dinsdag 25 April 2023 Plaats: Camping Rotandorp Noordwolde-zuid Aanvang: 20.00 uur Agenda 1.         Opening 2.         Vaststellen agenda 3.         Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 1 november 2022 4.         Verkiezing bestuurslid Hans Huitema 5.        Statutenwijziging 6.         Jaarverslag 2022 7.         Verslag kascontrolecommissie. 8.         Benoeming kascontrolecommissie. 9.         Financieel verslag 2022 (PB/Zuidexpres). 10.      Status werkgroepen 11.      Pauze 12.      Overige mededelingen