Uitslag Enquête Noordwolde-zuid

De eerste vragen van de enquête hadden betrekking op algemene gegevens zoals leeftijd, uit hoeveel personen het huishouden bestaat, hoe lang men in Noordwolde Zuid woont en naam en adresgegevens. Het is belangrijk om daarmee te weten welke doelgroepen de enquête hebben ingevuld. Er zijn 123 formulieren teruggekomen, een respons van ruim 49%

Vervolgens zijn een aantal vragen per thema gesteld. De thema’s betroffen
A. Wonen,
B. Activiteiten,
C. Zorg en welzijn,
D. Openbare ruimte, verkeer en vervoer en als laatste
E. Specifieke aandachtspunten voor Plaatselijk Belang Noordwolde Zuid.

A) WONEN
De vragen 4 t/m 8 gingen over het wonen in Noordwolde Zuid. Over het algemeen is men tevreden over het wonen, vooral worden de rust en de natuur genoemd, vervolgens vindt met de woning zelf en de betrokkenheid van de inwoners aangenaam en dat het een klein overzichtelijk dorp is dat toch redelijk centraal gelegen is. De mooiste straten vindt men de Zuiderweg, Pastorieweg, Johannes Mooiweg en de Oostvierdeparten en Westvierdeparten, maar ook het bos wordt vaak genoemd. Als de minder mooie straten worden de Mauritsweg, Nieuweweg en eveneens ook de Zuiderweg. Deze minder mooie straten worden genoemd puur door het slechte weg- en bermonderhoud (gaten in
wegdek, ontbreken van voet- en fietspaden, boomwortels, etc.).
Een grote ergernis blijkt het rijgedrag van automobilisten te zijn, het niet houden aan de 30km/h.
Daarnaast is men niet tevreden over het onderhoud in het bos.
En men zou graag wat meer biodiversiteit willen hebben in de bermen. Ook wordt genoemd meer bollen of plantenbakken aan de lantaarnpalen. Het dorp meer aankleden vooral bij het binnenkomen en het verlaten van het dorp.

B) ACTIVITEITEN
De vragen 9 t/m 13 gingen over Activiteiten. 70 respondenten gaven aan dat er voldoende activiteiten
worden georganiseerd. 22 respondenten vinden het te weinig en 31 respondenten stellen er geen belang bij. Als we vragen naar welke activiteiten men kent dan wordt het Zuiderfeest genoemd door
enkele en twee noemen de Zuudrieders. Op de vraag wat men als activiteiten zou wensen noemen meerdere respondenten activiteiten voor kinderen, een plek voor de jongeren genoemd. En verder eens per jaar een straat BBQ, dorpsquiz, bingo of een spel-, kaartavond, biljarten, wandel- of fietstochten, een rommelmarkt, braderie, een bonte avond, karaoke. Een enkeling mist een buurthuis.
Iemand kwam met het idee om Vlechtdagen te organiseren waar een braderie, oude ambachten etc. georganiseerd worden.
Op de vraag of mensen mee willen helpen met het organiseren van activiteiten dan zijn 38 respondenten daartoe bereidt afhankelijk van de activiteit en de beschikbare tijd die ze zelf hebben.
52 respondenten geven aan niet mee te willen helpen en voor 33 respondenten is het niet van toepassing.
Als laatste werd gevraagd naar een ontmoetingsruimte en of men deze zou willen bezoeken. 28 respondenten geven aan een ontmoetingsruimte te wensen en als deze er is dan zouden 33
respondenten deze ook gaan bezoeken. 12 van deze groep zijn 65 jaar of ouder.

C) ZORG EN WELZIJN
De vragen 14 t/m 17 gingen over zorg en welzijn. De vraag werd gesteld of men terecht vertrouwde op de onderlinge zorg en het “naoberschap”. 60 respondenten bevestigen dit, 30 stellen dat ze daar niet op vertrouwen en 30 respondenten hebben die behoefte ook niet. Er is ook gevraagd naar of dorpsbelang meer zou moeten samenwerking met de omliggende dorpen.
Verreweg de meeste hebben die behoefte niet. Opvallend is dat als met het wel enige vorm van samenwerking zou willen dat dan Fredriksoord, het UNESCO-gebied wordt genoemd en we meer
kunnen doen aan toerisme. Een enkeling noemt Noordwolde en doelen dan op gezamenlijke activiteiten in het buurthuus.
Ook is gevraagd of er voldoende voorzieningen zijn in Noordwolde-Zuid of in de directe omgeving.

Tenslotte werd gevraagd hoe de saamhorigheid in Noordwolde-Zuid bevorderd kan worden. 33 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Naast dat er het lijstje met activiteiten genoemd wordt
zoals genoemd bij punt B) wordt ook communicatie genoemd (flyers, app, facebook), maar ook bijeenkomsten, een koffie-uurtje waar dorpsaangelegenheden besproken kunnen worden. Het naar
elkaar luisteren zonder oordelen wordt ook genoemd. Het met elkaar in gesprek willen gaan, elkaar aanspreken. Een centraal ontmoetingspunt komt hier ook aan de orde.

D) OPENBARE RUIMTE, VERKEER EN VERVOER
De vragen 18 t/m 23 gingen over openbare ruimte, verkeer en vervoer. Op de vraag of men vindt dat de wegen goed worden onderhouden gaven 65 respondenten dat dit slecht gebeurd. Straten als Zuiderweg, Mauritsweg, Elsweg, Nieuweweg, Westvierdeparten werden het meeste genoemd. En het gaat dan over gaten in het wegdek, slecht bermonderhoud (diepe
gaten), boomstronken die het onbegaanbaar maken en trottoirs en fietspaden worden gemist. Ook zijn er in het buitengebied te weinig passeerstroken. Daarnaast vindt men dat het fietspad van
Noordwolde-Zuid naar Noordwolde slecht onderhouden wordt. 49 respondenten geven aan dat wegen niet overal goed begaanbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn, gehandicapten of gebruikers van een rollator of scootmobiel.
Daarnaast geven mensen aan dat het bos zeer slecht onderhouden wordt door Staatbosbeheer. Men kapt veel bomen, men heeft geen idee waarom en vervolgens worden er ook geen nieuwe aangeplant. Het snoeihout wordt achtergelaten als de boomstammen worden opgehaald. Grote machines rijden de paden stuk en dat wordt slecht of niet herstelt. Men klaagt over de vele bramenstruiken die steeds meer plek in gaat nemen. Ten aanzien van de vraag over de straatverlichting blijken de meeste tevreden te zijn (92 respondenten). 20 geven aan dat het beter kan en dat gaat dan over de wens om de huidige verlichting te vervangen door de groene verlichting of men stelt dat er te weinig verlichting is.
Met betrekking tot de vraag over het verkeer dan wordt veelvuldig genoemd dat men te hard rijdt, zich niet houdt aan de 30km/h en dat er teveel zwaar verkeer rijdt op wegen die dat niet kunnen hebben.
Men heeft behoefte aan meer snelheid remmende maatregelen. Maar bovendien zijn sommige kruisingen nu gevaarlijk, omdat straateinden niet zichtbaar genoeg zijn of het niet duidelijk is wie er nu voorrang heeft. Als de vraag wordt gesteld of er meer op snelheid ook gecontroleerd zou moeten worden dan bevestigen 72 respondenten dit en 41 respondenten willen dat niet.
Er is ook gevraagd of de busdiensten aangepast zouden moeten worden het merendeel vindt dat niet nodig, 25 respondenten zouden dit wel op prijs stellen. Het gaat dan met name om een betere aansluiting met de trein.
Als laatste werd gevraag naar de bekendheid met de buurtauto Noordwolde. 74 respondenten weet dat deze optie bestaat en 71 respondenten geven aan deze optie te gaan gebruiken mocht het nodig zijn, een enkeling heeft hier ook al gebruik van gemaakt.

E) SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN VOOR DORPBELANG
De genoemde aandachtspunten met het aantal respondenten zijn:
1 verkeer 53
2 veiligheid 43
3 stoepen 26
4 wegen 24
5 meer groen 23
6 buurthuis 11
7 geen gaswinning 10
8 wild parkeren 7
9 speelplek 7
10 betrokkenheid 6
11 wonen 6
12 sociaal Belang 6
13 promotie dorp 5
14 contact gemeente 4
15 behoud school 4
16 geen nieuwbouw 3
17 Lelieteelt, gif 2
18 behoud sport 2

Hieruit blijkt dat de aandacht als eerste zou moeten gaan naar verkeer/veiligheid (waaronder stoepen en wegen).
Op de vraag of men ons zou willen helpen bij de genoemde aandachtspunten geven 25 respondenten aan dit te willen, maar afhankelijk van het onderwerp en de beschikbare tijd die deze mensen hebben.

TOT SLOT
Gevraagd werd naar het lidmaatschap (lid willen blijven of worden) en 89 respondenten bevestigen dit. 17 respondenten geven aan dit niet te willen en ook 17 respondenten geven aan dat dit niet van
toepassing is.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *